Werken bij UMC Utrecht
menu
Vacaturenummer: 2020/0530
Reageren tot en met: 14 augustus 2020
Niveau: Wo
Dienstverband: Vast met een proeftijd van een jaar
Diensttijdpercentage: 100%

Als gevolg van het vertrek van de divisiemanager (DM) (wordt bestuurder bij een andere zorginstelling) en de medisch-wetenschappelijk divisiemanager (MWDM) (gaat zich per 1 december 2020 volledig toeleggen op onderzoek en onderwijs) zijn wij op zoek naar een nieuw duo om de divisie aan te sturen. Als divisiemanager ben je samen met de medisch-wetenschappelijk divisiemanager (MWDM) collegiaal en integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de divisie. De focus van de divisiemanager ligt daarbij op het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering binnen de gestelde budgettaire kaders voor alle onderdelen. Je betrekt afdelings- en programmaleiding bij besluitvorming en geeft aantoonbaar uitvoering aan het UMC Utrecht beleid. Als divisieleiding zorg je daarnaast, samen met een breder leiderschapsteam (het U-team), voor een gezamenlijke visie, besluitvaardigheid, regelruimte en verbinding voor het hele UMC Utrecht. Uitdaging dLAB is een van de grootste divisies van het UMC Utrecht. De bedrijfsvoering is complex, maar de divisie heeft een solide basis, is op onderzoeksgebied vooruitstrevend en is financieel gezond. De divisie kenmerkt zich door diversiteit in afdelingen, focusgebieden en belangen. De huidige divisiemanager en medisch-wetenschappelijke divisiemanager hebben door intensieve samenwerking en oprechte betrokkenheid de onderlinge verbinding tussen afdelingen versterkt. Door het vertrek van beide divisiemanagers ligt er een stevige uitdaging voor de twee nieuwe managers om de huidige positie te consolideren en daarnaast vooruitstrevend te werk te gaan en de externe positie van de divisie uit te bouwen. De divisie heeft verbindend en stevig leiderschap nodig om zowel de afzonderlijke afdelingen, als het geheel zowel in- als extern te kunnen vertegenwoordigen. Gedurfd ondernemerschap is hierbij van belang, om met externe samenwerking in de toekomst een concurrerende positie te behouden op het gebied van onderzoek, onderwijs en zorg. Resultaatgebieden Je ontwikkelt een strategische koers voor de divisie, binnen de strategie van het UMC Utrecht. Daarnaast ontwikkel je voor de divisie een geïntegreerd beleid en draagt zorg voor de uitvoering hiervan door verdeling van budgetten, maken van noodzakelijke organisatorische keuzes, realiseren van een wendbare organisatie die flexibel in kan spelen op nieuwe (en onverwachte) ontwikkelingen, monitoren van de voortgang en risico’s van de uitvoering en het rapporteren aan de Raad van Bestuur over de behaalde resultaten. Ook geef je adequate sturing aan de bedrijfsvoering van de divisie op de terreinen onderzoek, onderwijs en zorg, in nauwe samenwerking met de medisch wetenschappelijk divisiemanager en het leiderschapsteam van de divisie. Je geeft leiding aan leidinggevenden en medewerkers die de divisie ondersteunen in het uitvoeren van haar taak en zorgt voor een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting. Daarnaast draag je zorg voor een op samenwerking en resultaat gericht, veilig arbeidsklimaat en waarborgt goede samenwerking met andere organisatorische eenheden in het UMC Utrecht. Je bent verantwoordelijk voor slagvaardige besluitvorming binnen de divisie, zorgt voor verbinding en verheldert wie waarvoor verantwoordelijk is. Ontwikkelt en onderhoudt daartoe een efficiënte en effectieve communicatie- en overlegstructuur. Ook Inspireer je en draag je de UMC kernwaarden uit in woord en daad (betrokken en gedreven, vernieuwen en nooit uitgeleerd, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen).Je adviseert de Raad van Bestuur over strategie en beleid voor het UMC Utrecht als geheel. Draagt bij aan de te ontwikkelen UMC-brede visie op het vlak van zorg en bedrijfsvoering en leidt mogelijk in opdracht van de Raad van Bestuur programma’s en projecten die hieruit voortkomen. Divisievoorzitterschap De rol van divisievoorzitter is bij de MWDM of de DM belegd. De divisievoorzitter vertegenwoordigt de divisie in het Strategisch UMC Overleg en het Operationeel UMC Overleg. Of de rol van voorzitter wordt belegd bij de functie DM, is afhankelijk van de invulling van de functie MWDM dLAB en de combinatie van beiden.

Afdeling

UMC Utrecht Het UMC Utrecht is een van Nederlands meest toonaangevende universitair medische centra, met in 2019 een bedrijfsopbrengst van €1.273 mln. Iedere dag werken 13.000 medewerkers aan het bieden van hoogwaardige zorg, onderzoek en onderwijs. De visie van het UMC Utrecht luidt: ‘Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt’. Het UMC Utrecht ambieert het verschil te maken in het leven van mensen, door samen grenzen te verleggen en verbindingen aan te gaan. De patiënt in het zorgnetwerk staat hierbij centraal. Vanuit die overtuiging wil het UMC Utrecht nóg beter luisteren naar elke patiënt en helpen zijn of haar gezondheid te verbeteren. Het UMC Utrecht innoveert ten dienste van patiënt en samenleving. Dit doet zij door het uitvoeren van drie kernprocessen: We zijn een universitair medisch centrum dat innoveert ten dienste van patiënt en samenleving. Dit doen we door het uitvoeren van drie kernprocessen. Allereerst verbinden we ‘fundamentele’ onderzoekers met ‘toegepaste’ onderzoekers. Daarnaast passen we kennis lokaal toe en maken deze vervolgens gegeneraliseerd internationaal toepasbaar. Ook zorgen we voor gepersonaliseerde zorg voor iedere individuele patiënt en dragen tegelijkertijd bij aan maatschappelijke vraagstukken van de zorg en de duurzaamheid van onze zorg. Bovenstaande kernprocessen worden gerealiseerd met ‘de Utrechtse aanpak’: het inzetten van multidisciplinariteit in onderzoek, zorg en onderwijs als basis voor innovatie. Het UMC Utrecht creëert sterke netwerken, zowel regionaal, nationaal als internationaal om grensverleggend onderzoek te doen, continuïteit van- en innovaties in zorg te bewerkstelligen en nog betere opleidingen te verzorgen. Het UMC Utrecht richt zich inhoudelijk op zes speerpunten: Circulatory Health, Brain, Infection & Immunity, Cancer, Child Health en Regenerative Medicine. Deze speerpunten zijn leidend in de onderzoek disciplines en in de zorg, zodat innovaties snel in de praktijk worden toegepast. Nieuwe generaties zorgprofessionals worden opgeleid vanuit dezelfde visie, met extra aandacht voor interprofessioneel leren en multidisciplinair onderwijs (‘de Nieuwe Utrechtse School’). Daarnaast zet het UMC Utrecht in op vernieuwing van zorg en op de meest complexe zorgvraagstukken. De zes speerpunten versnellen de komende jaren door innovaties op een aantal medische-inhoudelijke onderwerpen, namelijk: (1) Healthy Living, (2) Biofabrication & disease modelling, (3) Molecular science & therapy, (4) Image-guided Interventions, (5) Integrale complexe zorg voor kinderen, (6) Acuut complexe zorg en (7) De Nieuwe Utrechtse School. Om dit te bereiken wil het UMC Utrecht haar organisatie verder versterken op de volgende zeven onderwerpen: (1) Dialoog met de patiënt, (2) Een fijne plek om te werken, (3) IJzersterke netwerken, (4) Data science en e-health, (5) Betaalbare en duurzame zorg, (6) Wendbare organisatie en (7) Goede huisvesting. Divisie Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica (dLAB) De divisie bestaat uit zeven afdelingen: Centraal diagnostisch laboratorium, Medische microbiologie, Pathologie, Genetica, Apotheek en de research afdelingen Center for translational immunology (CTI) en Center for molecular medicine (CMM). De divisie huisvest de grootste concentratie van (natte) onderzoeks- en diagnostische laboratoria in het UMC Utrecht en voert laboratoriumdiagnostiek uit voor patiënten van het UMC Utrecht en voor ziekenhuizen in de regio. De onderzoekers maken gebruik van hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en werken dagelijks samen om de maatschappelijke valorisatie en wetenschappelijke kwaliteit te versterken. De divisie verzorgt een groot deel van het onderwijs voor Biomedische Wetenschappen. Ook voor Geneeskunde, Biofarmaceutische wetenschappen en verschillende masters is zij verantwoordelijk voor tal van onderwijsmodules. De divisie ziet het doceren van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en het zorg dragen voor vernieuwing van het onderwijs als één van de belangrijke academische taken. Iedere afdeling binnen de divisie wordt aangestuurd door een (inhoudelijk) afdelingshoofd die wordt ondersteund door een manager bedrijfsvoering. Er werken ruim 1.500 medewerkers en de divisie heeft een jaarlijks budget van circa €150 mln. (waarvan een substantieel deel in onderzoek). Vanuit de divisie wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een aantal medisch-inhoudelijke versnellers van de Connecting Worlds strategie, namelijk Healthy living, Image-guided-interventions, Biofabrication & disease modelling en Molecular science & therapy. Ook wordt een bijdrage geleverd aan UMC-brede projecten en worden versterkers uit de Connecting Worlds strategie binnen de divisie vorm gegeven en geïmplementeerd. Een voorbeeld van zo’n versterker is de ‘Wendbare organisatie’, waarbij wordt gewerkt aan een cultuur van continue verbeteren, het vergroten van eigenaarschap en de ontwikkeling van medewerkers en de organisatie.

Profiel

De divisiemanager beschikt over ruime leidinggevende ervaring in grote en complexe organisaties met professionals. Je hebt stevige kennis van en ervaring met het brede terrein van bedrijfsvoering (Financiën, HR, ICT, communicatie en externe relaties). Je hebt een academische opleiding, bij voorkeur op het gebied van bedrijfskunde of economie. Persoonlijkheidskenmerken Je kunt omgaan met verschillende dynamiek binnen en tussen divisie(s) en beschikt over stevigheid en strategische kwaliteiten en kwaliteiten op het gebied van planning en uitvoering van bestuurlijke besluitvorming. Je hebt overzicht en abstractievermogen en is in staat om strategie naar een heldere koers met concrete doelen te vertalen. Ook heb je oog voor veranderingen in de maatschappij en je bent in staat om daar proactief op in te spelen. Kansrijke elementen uit maatschappelijke en technische ontwikkelingen worden daarbij vertaald en geïmplementeerd in de organisatie. je herkent jezelf in de vastgestelde generieke UMC leiderschapscompetenties en de specifieke competenties zoals vastgesteld voor de divisieleiding. Je vervult hierin een voorbeeldrol voor de medewerkers binnen de divisie. Generieke leiderschapscompetenties zijn patiënt-/klantgericht, samenwerken, mensgericht, vernieuwen, resultaatgericht. Specifieke competenties voor divisiemanagement zijn: omgevingsoriëntatie, je bent op de hoogte van vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en zet deze kennis effectief in voor de patiënt en de organisatie. Je beschikt over organisatiesensitiviteit: je vindt een goede afstemming tussen eigen belangen en die van de ander, waarbij steeds het organisatiebelang voorop staat. Je bent een coachen: je ondersteunt werknemers in hun persoonlijke ontwikkeling. Je toont ondernemerschap/initiatief: signaleert kansen en mogelijkheden en handelt daarnaar, durft hierbij verantwoorde risico’s te nemen. Je beschikt over besluitvaardigheid: neemt beslissingen als de situatie daar om vraagt, hakt knopen door en schept duidelijkheid.

Het salaris voor deze 100% functie wordt nader bepaald. Het betreft een vaste arbeidsovereenkomst met een proeftijd van een jaar.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Universitair Medische Centra (UMC). Wij bieden onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantietoeslag, een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en diverse opleidingsmogelijkheden. Bekijk onze arbeidsvoorwaarden en diverse extra's.

Bijzonderheden

ARBEIDSVOORWAARDEN De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. SELECTIETRAJECT De werving en voorselectie is – naast interne werving – uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor bij het UMC Utrecht. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in de volgende weken, waarbij de procedure in september wordt afgerond. Week 30 Plaatsing vacature online Week 31-33 Search kandidaten en responstermijn (deadline op 16 augustus) Week 34-36 Selectiegesprekken Boer & Croon Week 36 Voordracht aan UMC Utrecht Week 37 Eerste ronde gesprekken selectiecommissie Week 38 Tweede ronde gesprekken adviescommissie Week 38 Derde ronde gesprekken vacaturehouder Week 39 Assessment en referentiecheck voorkeurskandidaat Week 38/39 Draagvlakgesprek voorkeurskandidaat en uitbrengen advies voor definitieve benoeming Week 40 Arbeidsvoorwaarden gesprek en definitieve benoeming SOLLICITEREN Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 16 augustus uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via de website van Boer & Croon www.boercroon.nl. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u t/m 7 augustus contact opnemen met Janneke van der Kruijs en vanaf 10 augustus met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature, neem contact op met de contactpersoon, mevrouw Bianca Keil, Senior P&O adviseur, telefoonnummer: 06 5523 43 99, e‑mail: B.Keil@umcutrecht.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geen geschikte vacature?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.