Werken bij UMC Utrecht
menu
Vacaturenummer: 2020/0531
Reageren tot en met: 14 augustus 2020
Niveau: Wo
Dienstverband: Vast met een proeftijd van een jaar
Diensttijdpercentage: 100%

Als gevolg van het vertrek van de divisiemanager (wordt bestuurder bij een andere zorginstelling) en de medisch-wetenschappelijk divisiemanager (gaat zich per 1 december 2020 volledig toeleggen op onderzoek en onderwijs) zijn wij op zoek naar een nieuw duo om de divisie aan te sturen. Als medisch wetenschappelijk divisiemanager draag je samen met de divisiemanager collegiaal en integraal verantwoordelijkheid voor de aansturing van de divisie. Als divisieleiding zorg je met een breder leiderschapsteam voor een gezamenlijke visie, besluitvaardigheid, regelruimte en verbinding. Je betrekt afdelings- en programmaleiding bij besluitvorming en geeft aantoonbaar uitvoering aan het UMC Utrecht beleid. Vanuit de medisch-wetenschappelijke verantwoordelijkheid zoekt de medisch-wetenschappelijk divisiemanager de verbinding met de speerpuntprogramma’s van het UMC Utrecht. Je maakt ook deel uit van het Strategisch Overleg van het UMC Utrecht. De medisch wetenschappelijk divisiemanager rapporteert aan de Raad van Bestuur, is verantwoordelijk voor de medisch-wetenschappelijke portefeuilles en heeft de divisiemanagementtaak als hoofdtaak (0,7 fte). De resterende tijd (0,3 FTE) kan aan onderwijs, onderzoek of zorg worden besteed. Uitdaging De divisie is een van de grootste divisies van het UMC Utrecht. De bedrijfsvoering is complex, maar de divisie heeft een solide basis, is op onderzoeksgebied vooruitstrevend en is financieel gezond. De divisie kenmerkt zich door diversiteit in afdelingen, focusgebieden en belangen. De huidige divisiemanager en medisch-wetenschappelijke divisiemanager hebben door intensieve samenwerking de onderlinge verbinding tussen afdelingen versterkt. Door het vertrek van beide divisiemanagers ligt er een stevige uitdaging voor de twee nieuwe divisiemanagers om de huidige positie te consolideren en daarnaast vooruitstrevend te werk te gaan en de externe positie van de divisie uit te bouwen. De divisie heeft verbindend leiderschap nodig om elke afdeling te kunnen vertegenwoordigen en gedurfd ondernemerschap om met externe samenwerkingen in de toekomst een concurrerende positie te behouden op het gebied van onderzoek, onderwijs en zorg. Resultaatgebieden Je ontwikkelt een strategische koers voor de divisie, binnen de strategie van het UMC Utrecht. Ook ontwikkel je, in samenwerking met de collega medisch-wetenschappelijk divisiemanagers en in nauwe afstemming met de managers onderzoek, de managers onderwijs en speerpuntvoorzitters een visie op onderzoek, onderwijs en medische zorg, die bijdraagt aan de vorming van UMC Utrecht brede beleidskaders. Je geeft adequate sturing aan onderzoek, onderwijs en (waar van toepassing) zorg, in nauwe samenwerking met de divisiemanager en het leiderschapsteam, en initieert, stimuleert en begeleidt innovatieve programma’s en projecten. Je integreert binnen de divisie uit te voeren speerpuntprogramma’s in het strategische beleid van de divisie. Is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van het vastgestelde beleid, vertegenwoordigt het beleid en draagt zorg voor een goede afstemming van het beleid met andere eenheden in het UMC Utrecht. Daarnaast geef je leiding aan medisch wetenschappelijk afdelingshoofden en zorg je voor een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van deze functies. Je draagt zorg voor een stimulerend en op samenwerking en resultaat gericht, veilig arbeidsklimaat. Je bent (mede) verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve communicatie- en overlegstructuur, die onderlinge samenwerking binnen de divisie en de samenwerking met andere divisies, speerpunten en directies bevordert. Je inspireert en draagt de UMC kernwaarden uit in woord en daad (betrokken en gedreven, vernieuwen en nooit uitgeleerd, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen). Je adviseert de Raad van Bestuur over strategie en beleid voor het UMC Utrecht als geheel. Ook initieer en onderhoud je afstemming en samenwerking met interne en externe relaties, zoals met (internationale) hoogleraren/ instituten over nieuwe wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen en met spelers in de regio om zo richting en invulling te geven aan de ambities van het UMC Utrecht. Divisievoorzitterschap De rol van divisievoorzitter is bij de MWDM of de DM belegd. De divisievoorzitter vertegenwoordigt de divisie in het Strategisch UMC Overleg en het Operationeel UMC Overleg. Of de rol van voorzitter wordt belegd bij de functie van MWDM dLAB, is afhankelijk van de invulling van de functie DM dLAB en de combinatie van beiden.

Afdeling

UMC Utrecht Het UMC Utrecht is een van Nederlands meest toonaangevende universitair medische centra, met in 2019 een bedrijfsopbrengst van €1.273 mln. Iedere dag werken 13.000 medewerkers aan het bieden van hoogwaardige zorg, onderzoek en onderwijs. De visie van het UMC Utrecht luidt: ‘Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt’. Het UMC Utrecht ambieert het verschil te maken in het leven van mensen, door samen grenzen te verleggen en verbindingen aan te gaan. De patiënt in het zorgnetwerk staat hierbij centraal. Vanuit die overtuiging wil het UMC Utrecht nóg beter luisteren naar elke patiënt en helpen zijn of haar gezondheid te verbeteren. Het UMC Utrecht innoveert ten dienste van patiënt en samenleving. Dit doet zij door het uitvoeren van drie kernprocessen: Het verbinden van ‘fundamentele’ onderzoekers met ‘toegepaste’ onderzoekers. Het lokaal toepassen van kennis en vervolgens internationaal toepasbaar maken. Het zorgen voor gepersonaliseerde zorg voor iedere patiënt en bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken van de zorg en de duurzaamheid van de zorg die zij leveren. Bovenstaande kernprocessen worden gerealiseerd met ‘de Utrechtse aanpak’: het inzetten van multidisciplinariteit in onderzoek, zorg en onderwijs als basis voor innovatie. Het UMC Utrecht creëert sterke netwerken, zowel regionaal, nationaal als internationaal om grensverleggend onderzoek te doen, continuïteit van- en innovaties in zorg te bewerkstelligen en nog betere opleidingen te verzorgen. Het UMC Utrecht richt zich inhoudelijk op zes speerpunten: Circulatory Health, Brain, Infection & Immunity, Cancer, Child Health en Regenerative Medicine. Deze speerpunten zijn leidend in de onderzoek disciplines en in de zorg, zodat innovaties snel in de praktijk worden toegepast. Nieuwe generaties zorgprofessionals worden opgeleid vanuit dezelfde visie, met extra aandacht voor interprofessioneel leren en multidisciplinair onderwijs (‘de Nieuwe Utrechtse School’). Daarnaast zet het UMC Utrecht in op vernieuwing van zorg en op de meest complexe zorgvraagstukken. De zes speerpunten versnellen de komende jaren door innovaties op een aantal medische-inhoudelijke onderwerpen, namelijk: (1) Healthy Living, (2) Biofabrication & disease modelling, (3) Molecular science & therapy, (4) Image-guided Interventions, (5) Integrale complexe zorg voor kinderen, (6) Acuut complexe zorg en (7) De Nieuwe Utrechtse School. Om dit te bereiken wil het UMC Utrecht haar organisatie verder versterken op de volgende zeven onderwerpen: (1) Dialoog met de patiënt, (2) Een fijne plek om te werken, (3) IJzersterke netwerken, (4) Data science en e-health, (5) Betaalbare en duurzame zorg, (6) Wendbare organisatie en (7) Goede huisvesting. Divisie Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica (dLAB) De divisie bestaat uit zeven afdelingen: Centraal diagnostisch laboratorium, Medische microbiologie, Pathologie, Genetica, Apotheek en de research afdelingen Center for translational immunology (CTI) en Center for molecular medicine (CMM). De divisie huisvest de grootste concentratie van (natte) onderzoeks- en diagnostische laboratoria in het UMC Utrecht en voert laboratoriumdiagnostiek uit voor patiënten van het UMC Utrecht en voor ziekenhuizen in de regio. De onderzoekers maken gebruik van hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en werken dagelijks samen om de maatschappelijke valorisatie en wetenschappelijke kwaliteit te versterken. De divisie verzorgt een groot deel van het onderwijs voor Biomedische Wetenschappen. Ook voor Geneeskunde, Biofarmaceutische wetenschappen en verschillende masters is zij verantwoordelijk voor tal van onderwijsmodules. De divisie ziet het doceren van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en het zorg dragen voor vernieuwing van het onderwijs als één van de belangrijke academische taken. Iedere afdeling binnen de divisie wordt aangestuurd door een (inhoudelijk) afdelingshoofd die wordt ondersteund door een manager bedrijfsvoering. Er werken ruim 1.500 medewerkers en de divisie heeft een jaarlijks budget van circa €150 mln. (waarvan een substantieel deel in onderzoek). Vanuit de divisie wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan onderzoek binnen de (zes) speerpunten van het UMC Utrecht. Binnen de strategie Connecting Worlds voor de periode 2020-2025 heeft het UMC Utrecht besloten het onderzoek te “versnellen” op vier onderwerpen: Healthy living, Image-guided interventions, Biofabrication & disease modelling en Molecular science & therapy. Met name bij de laatste heeft de divisie een cruciale rol.

Profiel

Functie eisen: Je hebt ruime ervaring als onderzoeker in de medisch-wetenschappelijke wereld, als promovendus en bij voorkeur als universitair hoofddocent of hoogleraar. Je bent opgeleid in een van de disciplines die vallen binnen de divisie laboratoria, apotheek en biomedische genetica. Je beschikt over stevige ervaring als professional in de wereld van academisch onderzoek en onderwijs. Je hebt affiniteit met leidinggeven in complexe organisaties. Persoonlijkheidskenmerken: Je bent in staat om de medisch-wetenschappelijke portefeuilles aan te sturen vanuit kennis en ervaring en bent samen met de divisiemanager bekwaam om zowel academisch onderzoek en onderwijs als bedrijfsvoering en “concernbeleid” te kunnen aansturen en hierin richtinggevend te zijn. Daarnaast kun je omgaan met verschillende dynamiek binnen en tussen divisie(s) en beschikt over stevigheid en strategische kwaliteiten op het gebied van planning en uitvoering van bestuurlijke besluitvorming; Je hebt overzicht en abstractievermogen en is in staat om strategie naar een heldere koers met concrete doelen te vertalen. Je herkent jezelf in de vastgestelde generieke UMC leiderschapscompetenties en de specifieke competenties zoals vastgesteld voor de divisieleiding. Je vervult hierin een voorbeeldrol voor de medewerkers binnen de divisie. Generieke leiderschapscompetenties zijn patiënt-/klantgericht; samenwerken; mensgericht; vernieuwen; resultaatgericht. Aanvullende leiderschapscompetenties voor divisiemanagement zijn allereerst omgevingsoriëntatie: je bent op de hoogte van vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en zet deze kennis effectief in voor de patiënt en de organisatie. Je beschikt over organisatiesensitiviteit: je vindt een goede afstemming tussen eigen belangen en die van de ander, waarbij steeds het organisatiebelang voorop staat. Je bent een coach: je ondersteunt werknemers in hun persoonlijke ontwikkeling. Je toont ondernemerschap/initiatief: je signaleert kansen en mogelijkheden en handelt daarnaar, durft hierbij verantwoorde risico’s te nemen. Ook ben je besluitvaardig: je neemt beslissingen als de situatie daar om vraagt, hakt knopen door en schept duidelijkheid.

Het salaris voor deze 100% functie wordt nader bepaald. Het betreft een vaste arbeidsovereenkomst met een proeftijd van een jaar.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Universitair Medische Centra (UMC). Wij bieden onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantietoeslag, een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en diverse opleidingsmogelijkheden. Bekijk onze arbeidsvoorwaarden en diverse extra's.

Bijzonderheden

ARBEIDSVOORWAARDEN De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. SELECTIETRAJECT De werving en voorselectie is – naast interne werving – uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor bij het UMC Utrecht. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in de volgende weken, waarbij de procedure in september wordt afgerond. Week 30 Plaatsing vacature online Week 31-33 Search kandidaten en responstermijn (deadline op 16 augustus) Week 34-36 Selectiegesprekken Boer & Croon Week 36 Voordracht aan UMC Utrecht Week 37 Eerste ronde gesprekken selectiecommissie Week 38 Tweede ronde gesprekken adviescommissie Week 38 Derde ronde gesprekken vacaturehouder Week 39 Assessment en referentiecheck voorkeurs kandidaat Week 38-39 Draagvlakgesprek voorkeurs kandidaat en uitbrengen advies voor definitieve benoeming Week 40 Arbeidsvoorwaarden gesprek en definitieve benoeming SOLLICITEREN Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 16 augustus uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden de website van Boer & Croon: www.boercroon.nl. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u t/m 7 augustus contact opnemen met Janneke van der Kruijs en vanaf 10 augustus met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature, neem contact op met de contactpersoon, mevrouw Bianca Keil, Senior P&O adviseur, telefoonnummer: 06 5523 43 99, e‑mail: B.Keil@umcutrecht.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geen geschikte vacature?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.